Skip to main content

Regulamin sklepu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.timeout.clinic

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną w przypadku korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.timeout.clinic prowadzonego przez Time out Clinic sp.z.o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Drewnowska 43a/3 , 91-002 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódź Wydział XX KRS pod numerem KRS 0000863307 , REGON: 387219218, NIP: 7262682820 zwana dalej sprzedającym
Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na stronie internetowej www.www.timeout.clinic w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale jej brak uniemożliwia złożenie przez Klienta zamówienia, zakupu Towarów oraz korzystania z Usługi Newsletter.
Akceptacji Regulaminu dokonuje się podczas składania zamówienia.
We wszystkich sprawach dotyczących Sklepu internetowego, możliwy jest kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

Dane teleadresowe:

Time out clinic
ul. Drewnowska 43a/ LU03
91-002 Łódź

kontakt@timeout.clinic

2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:

Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która składa zamówienie na Towar;
Sprzedawca– Time out clinic sp.z.o.o., prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Time out Clinic sp.z.o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Drewnowska 43a/3 , 91-002 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódź Wydział XX KRS pod numerem KRS 0000863307 , REGON: 387219218, NIP: 7262682820

Sklep internetowy (dalej „Sklep”) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie i dokonać zakupu Towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
Strona– Klient lub Sprzedawca;
Towar– produkt wystawiony na sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;
Usługa– sprzedaż Towarów, Newsletter, dostarczanie informacji na temat Towarów;
Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Warunki techniczne świadczenia usług

Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:
połączenie z siecią Internet,
posiadanie przeglądarki internetowej – minimalne wersje: Internet Explorer 9.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilna jeżeli zapewnia pełną zgodność z wersjami wyżej wymienionymi,
posiadanie adresu e-mail,
włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies.
Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Usług, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

system antywirusowy z najnowszą wersją definicją wirusów i uaktualnień,
skuteczną zaporę bezpieczeństwa,
zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

Przed zakupem Towaru w Sklepie, Klient powinien sprawdzić, czy urządzenie elektroniczne, na którym chce otworzyć plik, obsługuje format w jakim jest ona zapisana. Sprzedawca nie gwarantuje, że zakupiony Towar otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym posiadającym funkcję obsługi książek elektronicznych.

4. Usługi

Sklep świadczy następujące usługi:
sprzedaż Towarów,
sprzedaż usług,
Newsletter,
dostarczanie informacji na temat Towarów.

Korzystanie z Usług jest bezpłatne z wyjątkiem ust. 1 pkt 1.
Z Usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub Usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, określenie treści przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z Usługi nieodpłatnej Newsletter.
Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

5. Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet na stronie www.timeout.clinic
Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę internetową www.timeout.clinic, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia zgodnie z informacjami w nim podanymi.
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje na podany przez siebie adres e-mail, wiadomość zwrotną potwierdzającą przyjęcie zamówienia i zawarcie umowy. Brak otrzymania takiej wiadomości, oznacza, że zamówienie mogło nie zostać przyjęte do realizacji. Umowa zostaje zawarta w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia lub jego części przez Sklep. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłane także potwierdzenie zawarcia umowy.
W zamówieniu Klient dokonuje:
wyboru Towaru,
wyboru sposobu płatności.

Zamówienia są realizowane w momencie otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia o dokonaniu płatności.
W przypadku ewentualnego braku realizacji zamówienia lub jego znacznego przedłużania się Klient może skontaktować się ze Sklepem drogą mailową pod adresem: kontakt@annatalarek.pl
Na żądanie Klienta do każdego zamówienia Sklep dołączy fakturę VAT przesłaną drogą elektroniczną.
Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient, składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w jego opisie.

6. Płatności i ceny

Płatności dokonywane są na konto Sprzedawcy za pośrednictwem operatora płatności – serwisu PayU, w jeden z poniższych sposobów:
płatność BLIK.

Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
Dostarczenie Towaru odbywa się przez internet i jest bezpłatne.

7. Odstąpienie od umowy

Ze względu na charakter sprzedawanych Towarów, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8. Reklamacje

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą od Sprzedawcy i są oryginalne.
Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar bez wad. Klient ma prawo złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, w szczególności w przypadku gdy zakupiony Towar okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Zwrot kosztów w przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, będzie dokonany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 14 dni roboczych od dnia poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.

9. Polityka bezpieczeństwa

Informacje dot. przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.

10. Ochrona danych osobowych

Klient w ramach korzystania z Usługi podaje swoje imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby a także e-mail, NIP.
Klient ma prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych. Klient godzi się na przetwarzanie jego danych w celu wystawienia mu faktury oraz prawidłowego świadczenia na jego rzecz usług przez cały okres obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
Osoba nie będąca Klientem nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych.
Sprzedawca nie może przetwarzać danych osobowych Klienta po zakończeniu realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Po zakończeniu realizacji zamówienia Sprzedawca, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:
niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za Usługę,
niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, za zgodą Klienta,
niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów niezbędnych dla właściwego wykonywania usług przez Sprzedawcę, w sposób zgodny z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Ogólnej klauzuli informacyjnej dotyczącej umowy sprzedaży (załącznik nr 1) oraz w Ogólnej klauzuli informacyjnej dotyczącej umowy świadczenia Usługi Newsletter (załącznik nr 2).

11. Odwoływanie wizyt

Drodzy Klienci, dbając o Państwa zdrowie i Nasz czas, prosimy o przemyślane rezerwowanie terminu wizyty. Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy Time out clinic sp z.o.o. a klientem. Zarezerwowany termin wizyty oznacza pełne przygotowanie stanowiska zabiegowego i gotowość zespołu do podjęcia planowanych czynności usługowych. Oznacza to, że niezależnie czy zabieg odbędzie się czy nie, z naszej strony zostały zaangażowane środki finansowe i osobowe. Aby uniknąć konieczności przeniesienia kosztów na Państwa, prosimy o odwoływanie wizyty najpóźniej 24 h przed zaplanowanym zabiegiem  (telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS).

  • W przypadku braku odwołania wizyty w/w czasie zostaną Państwo obciążeni kwotą 50 % ceny zabiegów przewidzianych w danym dniu, w przypadku zakupu zabiegów z rabatem zabiegi z danego dnia są traktowane jak zrealizowane w 100%.
  • W dniu wizyty mają Państwo możliwość zmiany godziny umówionej wizyty, w zależności od dostępności miejsc.

W przypadku minimum 1 krotnego braku odwołania wizyty, umówienie kolejnej wizyty będzie mogło nastąpić wyłącznie po uregulowaniu zaległych płatności i wniesieniu przedpłaty.

12. Spóźnienia na wizytę

Czas spóźnienia jest odejmowany od czasu trwania wizyty.

13. Postanowienia końcowe

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie materiałów i zdjęć wykorzystanych w sklepie www.timeout.clinic bez zgody firmy Time out clinic sp.z.o.o. jest zabronione.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.timeout.clinic i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

Załącznik nr 1 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (umowa sprzedaży)

1. Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Time out Clinic sp.z.o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Drewnowska 43a/3 , 91-002 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódź Wydział XX KRS pod numerem KRS 0000863307 , REGON: 387219218, NIP: 7262682820; kontakt@annatalarek.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zawartej z Panią/ Panem umowy sprzedaży oraz w celu wykonania tej umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3. Zakres przysługujących praw

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
w zakresie, w którym nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.

Załącznik nr 2 do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (umowa Newsletter)

1. Dane kontaktowe

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Time out Clinic sp.z.o.o. z siedzibą w Łodzi,  ul. Drewnowska 43a/3 , 91-002 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Łódź Wydział XX KRS pod numerem KRS 0000863307 , REGON: 387219218, NIP: 7262682820

2. Cele i podstawy przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zawartej z Panią/ Panem umowy świadczenia Usługi Newslettera oraz w celu wykonania tej umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom chyba, że wymaga tego wykonanie umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

3. Zakres przysługujących praw

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
w zakresie, w którym nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Realizacja tych praw odbywa się za pośrednictwem Administratora.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ochrony danych osobowych.